مدير تيم نوآور خزايار :براي تجاري سازي محصول مان با کمبود منابع مالي مواجهيم

مدير تيم نوآور خزايار :براي تجاري سازي محصول مان با کمبود منابع مالي مواجهيم

11 خرداد 1400

از سال 92 تیم نوآور خزایار اختراع خود را که تولید پکیج گرمایشی است، به نام محمد خزایی، ثبت اختراع نموده و تائیدیه اختراع گرفت و نمونه اولیه آن را در سال 93 با موفقيت نصب گرديد و درسال 96 توانست پروانه بهره برداری محصول را اخذ نماید.از سال 97 تاکنون نيز تیم خزایار مشغول نصب این دستگاه ...

ادامه مطلب