گفتگو با مدیر برند خزایار:برای تجاری سازی برند” خزایار” نیازمند حمایت مسئولان هستیم

گفتگو با مدیر برند خزایار:برای تجاری سازی برند” خزایار” نیازمند حمایت مسئولان هستیم

22 خرداد 1400

اشاره :تیم نوآور خزایاراز سال 92 اختراع خود را که تولید پکیج گرمایشی مي باشد، به نام محمد خزایی، ثبت اختراع نموده و تائیدیه اختراع گرفته و نمونه اولیه آن را در سال 93 با موفقيت نصب نموده و از سال 97 تاکنون نيز تیم خزایار مشغول نصب این دستگاه براساس سفارشات شان هستند. فرصتی دست داد تا پای صحبتهای ...

ادامه مطلب