تمامی هسته‌های نوآورمرکز نوآوری ترشیز در مسیردانش بنیان شدن قراردارند

تمامی هسته‌های نوآورمرکز نوآوری ترشیز در مسیردانش بنیان شدن قراردارند

20 شهریور 1400

مدير مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز گفت: تمامی هسته‌های نوآورمرکز نوآوری ترشیزدر مسیردانش بنیان شدن قراردارند دکتر مجید عاقل  در گفتگویی با بیان اینکه از سال قبل11 هسته نوآور در مرکز نوآوري و شتابدهي ترشيز استقرار يافته‌اند و پنج هسته ديگر درخواست استقرارنموده و پروسه داوري آنها در حال انجام است؛ افزود: هدف مجموعه، خلق اکوسیستمی برای ایجاد و توسعه ...

ادامه مطلب