اصول مهم برای موفقیت و ماندگاری

اصول مهم برای موفقیت و ماندگاری

24 بهمن 1401

برای ماندگاری و موفقیتی اصیل باید بدانید که در یک بازی متناهی هستید یا نامتناهی! در واقع دو نوع بازی  در آن داریم: بازی متناهی و بازی نامتناهی. در بازی متناهی بازیگران مشخص، قوانین ثابت، و روی اهداف از قبل توافق می گردد. مثل بازی بیس بال که برنده و بازنده داریم. اما در بازی نامتناهی هم بازیکنان شناخته و ...

ادامه مطلب