توسعه کسب و کار نیازمند تسهیل شرایط تولید و رفع موانع است

توسعه کسب و کار نیازمند تسهیل شرایط تولید و رفع موانع است

15 دی 1399

مدیرمرکزنوآوری وشتابدهی ترشیز گفت: توسعه کسب و کار نیازمند تسهیل شرایط تولید و رفع موانع است. دکتر مجید عاقل در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر با بیان اینکه در شرایط فعلی باید به سمت تغيير تفكر كارمندشدن به سمت كارآفرينی حرکت کنیم گفت: يكی از اهداف مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز همین امرمهم ...

ادامه مطلب