حضور کارشناسان مرکزنوآوری وشتابدهی ترشیزدرگردهمایی مسئولان مراکز نوآوری خراسان رضوی

حضور کارشناسان مرکزنوآوری وشتابدهی ترشیزدرگردهمایی مسئولان مراکز نوآوری خراسان رضوی

12 شهریور 1401

در دومین  گردهمایی مسئولین مراکز کارآفرینی و نوآوری استان خراسان رضوی آقایان علیزاده و سعادتمند کارشناسان مرکز نواوری و شتابدهی ترشیز حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر در این گردهمایی  که به میزبانی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد؛موضوع مدل همکاری مراکز کارآفرینی استان مطرح شد و  در خصوص ...

ادامه مطلب